Go to ancient mentor
Go to -Home page- Go to -About us- Go to -Sitemap- Go to -Contact-

MINECONV

 

Μετατροπή ναρκών παλαιάς τεχνολογίας σε σύγχρονες ηλεκτρονικά ενεργοποιούμενες, πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης

 

Η εφεύρεση αφορά σύστημα δια του οποίου είναι δυνατή η μετατροπή μίας πλειάδας συμβατικών αντιαρματικών ναρκών παλαιάς τεχνολογίας (20) που δρουν με την ενέργεια του ωστικού κύματος από την εκτόνωση των αερίων επί του στόχου, διάφορων κατασκευαστών και χωρών προέλευσης, σε νάρκη κοίλου γεμίσματος, σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης, αποτελούμενο από μεταλλικό φορέα (83) τοποθετούμενο πέριξ του εκρηκτικού γεμίσματος (21) αφού προηγουμένως έχουν αφαιρεθεί με μηχανικά μέσα όλα τα μηχανικά μέρη (27) της νάρκης, το παλαιό περίβλημά της και μετατραπεί  το σχήμα της εκρηκτικής ύλης της (21) ώστε το άνω μέρος του να λάβει κωνικό σχήμα με την κορυφή του κώνου να κείται προς το έδαφος  μετατρεπόμενο έτσι σε κοίλο εκρηκτικό γέμισμα (31) στενής εστιασμένης (73), αλλά πολύ διατρητικής δέσμης πυρός (72) και ειδικό  πλαστικό ή μεταλλικό κέλυφος (74) φέρον εξοχή κωνικού σχήματος στο κάτω τμήμα του (79), το οποίο βιδώνεται σταθερά σε υπάρχοντα πάσα επί του κελύφους της άρκης (82) όταν αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί, μέσα στο οποίο κέλυφος ενθυλακώνεται ειδική μικροηλεκτρονική συσκευή (13) εντοπισμού, ταυτοποίησης του στόχου και ενεργοποίησης της νάρκης με τη χρήση ηλεκτρικού πυροκροτητή που ενεργοποιείται με ηλεκτρικό σήμα από το μικροηλεκτρονικό σύστημα μόλις ο στόχος ταυτοποιηθεί ηλεκτρονικά και πλησιάσει σε προκαθορισμένη απόσταση τη νάρκη. Με την εφεύρεση αξιοποιούνται πλήρως οι παλαιάς τεχνολογίας συμβατικές νάρκες και επιλύονται ικανοποιητικά τα προβλήματα δημιουργίας μη επιθυμητών απωλειών που προκαλείται από μη επιθυμητή ενεργοποίηση των ναρκών παλαιάς τεχνολογίας(διέλευση ζώων, λαθρομεταναστών κλπ) και της σημαντικής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την δεδομένη ανάγκη καταστροφής τους.

Δέστε Video(wmv): mineupgr (διαδικασίες μετατροπής παλαιού τύπου νάρκης σε σύγχρονη)

 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΑ

Η εφεύρεση αφορά μεθοδολογίες και συσκευές με τη χρήση των οποίων είναι δυνατή η μετατροπή των συμβατικών ναρκών παλαιάς τεχνολογίας σε νάρκες σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης. Η εφεύρεση αυτή αποτελεί έγκριτη και επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες στηριζόμενες στην εφαρμοσμένη μικροηλεκτρονική επιστήμη. Δημιουργεί παγκόσμιο προηγούμενο, αξιοποιώντας πλήρως ένα μεγάλο μέρος παλαιού υλικού ναρκοπολέμου κατασκευασμένο σε διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και η Γερμανία. Σαν παλαιάς τεχνολογίας υλικό ναρκοπολέμου θεωρείται αυτό που χρησιμοποιεί μηχανισμούς ενεργοποίησης ναρκών (πυροκροτητές) που λειτουργούν μηχανικά, χημικά ή με άλλη απλή φυσική μέθοδο. Τα παρωχημένης τεχνολογίας αυτά συστήματα δεν έχουν καμία δυνατότητα ανίχνευσης και εντοπισμού του στόχου, την ταυτοποίησή του και την ενεργοποίηση της νάρκης όταν ο στόχος πλησιάσει σε κατάλληλη προκαθορισμένη απόσταση ή θέση από το στόχο.   Η ενεργοποίηση της συμβατικής νάρκης πραγματοποιείται μόνο από την πίεση που το βάρος του αντικειμένου  – στόχου θα επιφέρει διερχόμενο ακριβώς πάνω από κάποιο μηχανικά λειτουργούντα μηχανισμό ενεργοποίησης (πυροκροτητή) θραύοντας συνήθως (σχήμα 12) κάποιο ελατήριο (26) που συγκρατεί μία ακίδα, ονομαζόμενη και επικρουστήρας (28), πάνω από το αρχικό ευαίσθητο εκρηκτικό γέμισμα έναυσης της έκρηξης (22). Στην περίπτωση χημικά λειτουργούντα μηχανισμού ενεργοποίησης (πυροκροτητή) η πίεση από το βάρος του διερχόμενου στόχου προκαλεί συνήθως έκχυση κάποιου καυστικού υγρού το οποίο δημιουργεί εκρηκτικό κύμα και ταχύτατη εκτόνωση αερίων από την καύση τους.   Στις περιπτώσεις παγιδεύσεως των συμβατικών ναρκών και πάλι οι πυροδοτικοί μηχανισμοί λειτουργούν μηχανικά η χημικά είτε λόγω απόπειρας κάποιου προσώπου να άρει τη νάρκη, είτε παρασύροντας κάποιο λεπτό δυσδιάκριτο σύρμα που απολήγει στον πυροκροτητή της νάρκης και το οποίο σύρμα συμπαρασύρει μαζί του κάποια οριζόντια τοποθετημένη μεταλλική ακίδα, ονομαζομένη και περόνη, η οποία συγκρατεί με κάποιο ελατήριο άλλη μεταλλική ακίδα, κάθετη προς το εκρηκτικό γέμισμα έναυσης, ονομαζομένη και επικρουστήρα. Ο επικρουστήρας απελευθερωμένης της περόνης κινείται ελεύθερος και λόγω της πιέσεως του ελατηρίου πλήττει το εκρηκτικό γέμισμα έναυσης ενεργοποιώντας τη νάρκη.  Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες των συμβατικών ναρκών παλαιάς τεχνολογίας δεν χρησιμοποιείται  μικροηλεκτρονική τεχνολογία για τον εντοπισμό του στόχου, την ταυτοποίησή του και την ενεργοποίηση της νάρκης με ηλεκτρονικά μέσα σε κατάλληλη προκαθορισμένη απόσταση από το στόχο. Το παραπάνω υλικό περιλαμβάνει νάρκες τόσο κατά αρμάτων όσο και κατά προσωπικού.Με την εφεύρεση εκτός από την αξιοποίηση των παλαιάς τεχνολογίας συμβατικών ναρκών και την μετατροπή τους σε σύγχρονες νάρκες, ηλεκτρονικά λειτουργούσες με δυνατότητα δραστικής εκμετάλλευσης των εκτονούμενων αερίων από την έκρηξη σε όλο το εύρος περιμετρικά ή όπως ονομάζονται πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης, επιλύονται ακόμη και τα παρακάτω παγκόσμια προβλήματα :

 1. Αυτό της δημιουργίας μη επιθυμητών απωλειών που προκαλείται από ενεργοποίηση των κατά προσωπικού ναρκών παλαιάς τεχνολογίας, από διέλευση ανύποπτων ατόμων σε μη σεσημασμένα και περιφραγμένα ναρκοπέδια, όπως παιδιών, λαθρομεταναστών, ανθρώπινες απώλειες από παρασυρμό των ναρκών αυτών από ρέοντα ύδατα λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων, από εκρήξεις που προκαλούν διερχόμενα  ζώα και πολλές άλλες αιτίες.

2. Tης σημαντικής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την δεδομένη ανάγκη καταστροφής τους λόγω παλαιότητος ή υφιστάμενων διακρατικών συμφωνιών (STANAGS) και το οποίο βέβαια πρόβλημα συνεπικουρείται από μεγάλο οικονομικό κόστος που θα προκύψει από την αποπληρωμή του φορέα που θα αναλάβει την καταστροφή τους και ο οποίος ειδικά για τον Ελλαδικό χώρο εκτιμάται ότι πιθανότατα λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας δεν θα προέρχεται από την ημεδαπή.Είναι γνωστό ότι οι παραπάνω αιτίες δημιούργησαν την ανάγκη υπογραφής συνθηκών μεταξύ κρατών (όχι όμως στο σύνολό τους) για κατάργηση των κατά προσωπικού ναρκών.  Η παραπάνω συνθήκη έχει υπογραφεί και από την Ελλάδα πλην όμως αποδυναμώνει σημαντικά την αμυντική ικανότητα της χώρας που έχει την ιδιαιτερότητα μόνη στο πλαίσιο της ΕΕ να απειλείται σε όλο το μήκος των συνόρων της από άλλες χώρες.

 Εκτιμάται δε ότι εντός των προσεχών ετών κάποιο σύγχρονο προηγμένο τεχνολογικά κράτος ή συνασπισμός κρατών ως τεχνολογικοί μεσσίες θα παρουσιάσουν την νέα επαναστατική κατά προσωπικού νάρκη σύγχρονης τεχνολογίας που δεν θα ενεργοποιείται παρά μόνο μετά από ταυτοποίηση οπλισμένου ατόμου.Με την εφεύρεση επιλύονται ακόμη παρόμοια προβλήματα που έχουν προκύψει και από την χρήση αντιαρματικών ναρκών.  Μετά τα παραπάνω εκτιμάται ότι η εφαρμογή της εφεύρεσης θα μπορούσε να επιλύσει σοβαρά αμυντικά προβλήματα της χώρας που θα την υλοποιήσει ενώ παράλληλα η χώρα αυτή θα εξοικονομήσει τεράστιους πόρους που θα διαρρεύσουν για τυχόν καταστροφή των ναρκών παλαιάς τεχνολογίας  σε ‘οίκους’ του εξωτερικού, διατηρώντας παράλληλα το οικολογικό της περιβάλλον  αλώβητο από μη επιθυμητές μολύνσεις και εκταμιεύοντας σοβαρούς πόρους που θα κατασπαταληθούν από την ανάγκη αγοράς σύγχρονων ναρκών, νέας τεχνολογίας , οι οποίες θα καλύψουν το κενό των προς καταστροφή ναρκών. 

Η εφεύρεση συναντά τις σύγχρονες προδιαγραφές και αρχές ναρκοπολέμου του στρατού των ΗΠΑ που εν συνόψη προκαθορίζουν την χρήση ναρκοπεδίων με χρήση «έξυπνων» ναρκών, οι οποίες στηρίζονται στην αρχή των «Έξυπνων Ναρκοπέδιων»(Intelligent Minefield-ΙΜF), όπως έχει ανακοινωθεί επίσημα , από την σχετική διαδικτυακή σελίδα. Παρακάτω περιγράφονται μεθοδολογίες αναβάθμισης των ναρκών συμβατικής τεχνολογίας, διαφέρουσες ανάλογα με την χρήση της νάρκης και τον τρόπο που λειτουργεί αυτή όταν εκραγεί. Ανάλογα με την κατηγορία χρήσης των προς αναβάθμιση ναρκών διακρίνονται δύο περιπτώσεις.

 1. Οι νάρκες που χρησιμοποιούνται κατά προσωπικού (Κ/Π), για την αναβάθμιση (σχήμα 15) των οποίων απαιτείται η αλλαγή του μηχανικά ή χημικά λειτουργούντος μηχανισμού ενεργοποίησης (38) και η αντικατάστασή του με αντίστοιχο σύγχρονης τεχνολογίας σύστημα που χρησιμοποιεί μικροηλεκτρονική τεχνολογία για τον εντοπισμό του στόχου (41), την ταυτοποίησή του και την ενεργοποίηση της νάρκης με ηλεκτρονικά μέσα σε κατάλληλη προκαθορισμένη από τον χρήστη απόσταση από το στόχο. Η ακολουθητέα διαδικασία περιλαμβάνει τρία στάδια :  Το στάδιο αφαίρεσης του υπάρχοντος μηχανικού μηχανισμού ενεργοποίησης της νάρκης(πυροκροτητή), το στάδιο κατασκευής και τοποθέτησης κατάλληλου κυλινδρικού προσαρμοστή που θα υποδεχθεί το μικροηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού του στόχου και ενεργοποίησης της νάρκης και τέλος το στάδιο προσαρμογής του νέου μικροηλεκτρονικού συστήματος  ανίχνευσης και ταυτοποίησης του στόχου και την ενεργοποίηση της νάρκης σε κατάλληλη προκαθορισμένη από τον χρήστη απόσταση από αυτόν.  Αναλυτικότερα οι  κατά στάδιο διεργασίες που θα πρέπει να γίνουν για την αναβάθμιση των κατά προσωπικού ναρκών είναι :

1.1    Στάδιο αφαίρεσης του υπάρχοντος παλαιάς τεχνολογίας μηχανικού μηχανισμού (σχήμα 15) ενεργοποίησης της νάρκης (38) κατά το οποίο δεν χρησιμοποιείται πλέον ο υπάρχον εκ κατασκευής μηχανικός πυροκροτητής αλλά το νέο μικροηλεκτρονικό σύστημα ανίχνευσης ,ταυτοποίησης και ενεργοποίησης των ναρκών. Ουσιαστικά δεν προβλέπεται καμία ενέργεια σε αυτό το στάδιο καθότι οι νάρκες (35) στις οποίες υπάρχει και το μεταλλικό σώμα (40) το οποίο υποδέχεται σε αντίστοιχη οπή (39) τον μηχανικό πυροκροτητή, μεταφέρονται πάντα κεχωρισμένα από τους πυροδοτικούς μηχανισμούς (38), οπότε αναφερόμαστε ουσιαστικά σε απαξίωση των παλαιάς τεχνολογίας μηχανικών πυροκροτητών. Αναφέρεται όμως σαν στάδιο διεργασίας για την περίπτωση εκείνη κατά την οποία υπάρχουν για κάποιο λόγο ενεργοποιημένες νάρκες οι οποίες αφού εκταφούν θα πρέπει να αποσυνδεθεί το υφιστάμενο μηχανικό σύστημα πυροδότησής τους (38) και να τοποθετηθεί το νέο μικροηλεκτρονικό σύστημα (41) ανίχνευσης, ταυτοποίησης στόχων και ενεργοποίησης των ναρκών Κ/Π, το οποίο θα καλούμε μικροηλεκτρονικό ενεργοποιητή χάριν συντομίας, φέρει αντίστοιχο μεταλλικό σώμα (42) προσαρμογής που προσαρμόζεται επί της οπής (39) του μεταλλικού σώματος  (40) της Κ/Π νάρκης (35).

1.2            Στάδιο ανάπτυξης και τοποθέτησης κατά περίπτωση και για κάθε τύπο νάρκης κατάλληλου  κυλινδρικού προσαρμοστή (42) επί του σώματος υποδοχής (40) του μηχανικού πυροκροτητή ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή του νέου μικροηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού του στόχου και ενεργοποίησης της νάρκης (41). Όπως προαναφέρθηκε οι Κ/Π νάρκες (35) φέρουν μεταλλικό σώμα (40) το οποίο υποδέχεται σε αντίστοιχη οπή (39) τον μηχανικό πυροκροτητή που ενεργοποιεί την νάρκη όταν αυτή δεχθεί πίεση επί της κεφαλής του (36) που ευρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Η οπή (39) υποδοχής του μηχανικού πυροκροτητή φέρει θηλυκού τύπου μεταλλικές ελικώσεις (πάσα) επί των οποίων προσαρμόζεται (βιδώνεται) το σώμα του μηχανικού πυροκροτητή (38) το οποίο φέρει αντίστοιχες, αρσενικού τύπου μεταλλικές ελικώσεις (πάσα).

Για να είναι λειτουργικό το νεοτοποθετούμενο μικροηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει το σώμα (42) του μικροηλεκτρονικού ενεργοποιητή (41) να φέρει τις αντίστοιχες, αρσενικού τύπου μεταλλικές ελικώσεις (πάσα) με τις θηλυκού τύπου μεταλλικές ελικώσεις (πάσα) της οπής (39) υποδοχής του σώματος υποδοχής (40) της νάρκης Κ/Π (35).   Στην οποιαδήποτε περίπτωση ύπαρξης διαφοράς διατομής ή διαφοράς στον τύπο των παραπάνω μεταλλικών ελικώσεων μεταξύ του νέου μικροηλεκτρονικού ενεργοποιητή και του σώματος υποδοχής της νάρκης , δεν θα είναι δυνατή η προσαρμογή επί του σώματος της νάρκης του νέου μικροηλεκτρονικού συστήματος ενεργοποίησης της νάρκης (41).  Στην περίπτωση αυτή που η κυλινδρική οπή (39) του σώματος υποδοχής (40) των Κ/Π ναρκών  (35)  είναι διαφόρου διατομής  από την αντίστοιχη  διατομή του σώματος (42) του μικροηλεκτρονικού ενεργοποιητή (41)   απαιτείται  η ανάπτυξη μεταλλικών βαθμίδων (‘δακτυλιδιών’) οι οποίες θα λειτουργούν σαν προσαρμοστές μεταξύ των οπών (39) υποδοχής και του σώματος (42) του νέου μικροηλεκτρονικού ενεργοποιητή (41). Τέτοιοι ενδιάμεσοι μεταλλικοί προσαρμοστές, κυλινδρικού σχήματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να γίνει εφικτή η σύνδεση του νέου ηλεκτρονικού συστήματος ενεργοποίησης (41) στην περίπτωση που τα αρσενικά πάσα του κυλινδρικού σώματος (42) στο οποίο και ενθυλακώνεται ο ηλεκτρικός πυροκροτητής, είναι διαφορετικού διαμετρήματος από τα αντίστοιχα θηλυκά πάσα της οπής υποδοχής (39) που υπάρχει στο σώμα της νάρκης (40). 

Αυτές οι ενδιάμεσες μεταλλικές κυλινδρικές βαθμίδες (62) θα φέρουν θηλυκού τύπου μεταλλικές ελικώσεις (πάσα) προς την πλευρά του μικροηλεκτρονικού ενεργοποιητή (41), αναλόγου διατομής με αυτή του σώματος υποδοχής του (42) στο οποίο ενθυλακώνεται ο ηλεκτρικός πυροκροτητής, επί του οποίου και θα βιδώνονται σταθερά.  Επί της οπής υποδοχής (39) θα προσαρμόζονται με το οπίσθιο τμήμα τους που θα φέρει αρσενικού τύπου μεταλλικές ελικώσεις (πάσα).   Το συγκεκριμένο αυτό οπίσθιο τμήμα θα είναι διαφορετικής διατομής για κάθε νάρκη , ώστε να καλυφθούν οι περιπτώσεις ναρκών με μεγαλύτερη ή μικρότερη διατομή από αυτή που φέρει η Κ/Π νάρκη τύπου Μ2 κατασκευής ΗΠΑ (σχήμα 15) που για την παρούσα εργασία έχει ληφθεί σαν βασικό πρότυπο σχεδίασης.    Το υλικό κατασκευής του περιβλήματος των μεταλλικών κυλινδρικών βαθμίδων θα είναι το ίδιο με αυτό που θα κατασκευασθεί το κυλινδρικό περίβλημα του σώματος υποδοχής της νάρκης. Εντός των ενδιάμεσων (σχήμα 16) μεταλλικών κυλινδρικών βαθμίδων (2) ενθυλακώνεται ο ηλεκτρικός πυροκροτητής (4), ο οποίος λαμβάνοντας κατάλληλο ηλεκτρικό σήμα τάσεως 5 volt στους ακροδέκτες (59) του εκρήγνυται , ενεργοποιώντας την νάρκη. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία για τους κυλινδρικούς μεταλλικούς προσαρμογείς ή βαθμίδες αναφέρονται παρακάτω. Τα ίδια ακριβώς τεχνικά στοιχεία και μεθοδολογίες όσον αφορά τους κυλινδρικούς μεταλλικούς προσαρμογείς ή βαθμίδες ισχύουν και για τις Α/Τ νάρκες με τη διαφορά ότι η προσαρμογή τους πραγματοποιείται στην πλαϊνή οπή παγιδεύσεως (3) αντί στο αντίστοιχο σώμα προσαρμογής του μηχανικού πυροκροτητή (40) που ισχύει για τις Κ/Π νάρκες. Τα τεχνικά στοιχεία που αφορούν τους κυλινδρικούς μεταλλικούς προσαρμογείς ή βαθμίδες  για όλους τους τύπους των Α/Τ ναρκών, που επιδέχονται αναβάθμιση έχει αναλυτικά περιγραφεί και πιστοποιηθεί στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με αριθμό 1004442 το οποίο μου έχει από  7 Απρ 2004 απονεμηθεί από τον ΟΒΙ.

1.3  Στάδιο προσαρμογής του νέου σύγχρονης τεχνολογίας συστήματος που χρησιμοποιεί μικροηλεκτρονική τεχνολογία για τον εντοπισμό του στόχου (41), την ταυτοποίησή του και την ενεργοποίηση της νάρκης με ηλεκτρονικά μέσα σε κατάλληλη προκαθορισμένη από τον χρήστη απόσταση από το στόχο, κατά το οποίο αφού επιλυθεί το πρόβλημα του κυλινδρικού (42) μεταλλικού μετατροπέα (‘δακτυλίδι’) προσαρμόζεται το νέο αυτό μικροηλεκτρονικό σύστημα (41) ενεργοποίησης και η νάρκη κατά προσωπικού είναι έτοιμη να λειτουργήσει.

Η περιγραφή του μικροηλεκτρονικού αυτού συστήματος αναπτύσσεται παρακάτω και σαν υλικό δεν διαφέρει σε τίποτα από το αντίστοιχο σύστημα που χρησιμοποιείται από τις Α/Τ νάρκες. Το σύστημα  εντοπισμού, ταυτοποίησης και ενεργοποίησης για όλους τους τύπους ναρκών, τόσο Α/Τ όσο και κατά προσωπικού,  που περιγράφονται στην παρούσα εφεύρεση και επιδέχονται αναβάθμιση έχει αναλυτικά περιγραφεί και πιστοποιηθεί στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με αριθμό 1004442 το οποίο μου έχει από  7 Απρ 2004 απονεμηθεί από τον ΟΒΙ.   Συνοπτικά και για να γίνει η απαραίτητη σύνδεση με την παρούσα εφεύρεση αναφέρεται ότι το ηλεκτρονικό υποσύστημα εντοπισμού, ταυτοποίησης των στόχων, μετάδοσης του ηλεκτρικού σήματος και ενεργοποίησης του εκρηκτικού γεμίσματος ουσιαστικά αποτελείται (σχήμα 8) από μία αυτόνομη, φορητή,  συσκευή (13) με την οποία εντοπίζεται ο στόχος και ενεργοποιείται το εκρηκτικό γέμισμα. Η προσαρμογή  της συσκευής γίνεται μηχανικά, δηλαδή απλά προσαρμόζεται (βιδώνεται) με το χέρι, μέθοδος που  εφαρμόζεται στην χρήση των μηχανισμών παγιδεύσεως των αντιαρματικών ναρκών Μ15 και Μ6 κατασκευής ΗΠΑ. Η προσαρμογή στην περίπτωση αυτή γίνεται (σχήμα 2) επί της πλάγιας οπής παγιδεύσεως (3) που φέρουν αυτές οι νάρκες. Και στην περίπτωση της Γερμανικής νάρκης ΤΕLERMINE (σχήμα 12 ) η προσαρμογή γίνεται στην πλάγια οπή παγιδεύσεως (23). Στην περίπτωση της τελευταίας ίσως απαιτηθεί η χρήση μεταλλικού κυλινδρικού προσαρμογέα ως ενδιάμεσης βαθμίδας. Όσον αφορά τις κατά προσωπικού νάρκες (σχήμα 18) κατασκευής ΗΠΑ, η προσαρμογή γίνεται στην υπάρχουσα οπή (39) του σώματος προσαρμογής (40) της νάρκης (35). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται χρήση μεταλλικού κυλινδρικού προσαρμογέα. Για τις κατά προσωπικού νάρκες (σχήμα 20) κατασκευής Γερμανίας τύπου ‘S’, η προσαρμογή γίνεται σε υπάρχουσα οπή επί του κυρίου σώματος (67) της νάρκης. Και στην περίπτωση αυτή ίσως απαιτηθεί χρήση μεταλλικού κυλινδρικού προσαρμογέα.

  Το αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα χρησιμοποιεί μικροηλεκτρονική τεχνολογία και αναγνωρίζει με χρήση τριών διαφορετικής λειτουργίας ηλεκτρονικών αισθητήρων την προσέγγιση των αντικειμένων – στόχων όπως ζώα, άνθρωποι, άρμα μάχης, τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού(ΤΟΜΠ), τεθωρακισμένο όχημα μάχης (ΤΟΜΑ), όχημα, δίκυκλο κλπ). Τα αντικείμενα – στόχοι έχουν προκαθορισθεί, οι δε τιμές με τις οποίες  κάθε αντικείμενο – στόχος αναγνωρίζεται από κάθε αισθητήρα  είναι διακριτές και προκαθορισμένες για κάθε αισθητήρα. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως τεχνολογία εύρεσης της ΄΄ψηφιακής υπογραφής΄΄ του αντικειμένου.  Με την μεθοδολογία αυτή (σχήμα 11) το ηλεκτρονικό υποσύστημα (13) όταν αναγνωρίσει την ΄΄ηλεκτρονική υπογραφή΄΄ του προσεγγίζοντος προκαθορισμένου αντικειμένου (19) στην κατάλληλη προκαθορισμένη απόσταση αποστέλλει στην έξοδό του ένα ψηφιακό σήμα, το οποίο ενισχύεται κατάλληλα και με τον τρόπο αυτό μεταδίδεται κατάλληλης έντασης και ισχύος ηλεκτρικό ρεύμα (σχήμα 16) σε ένα κοινό ηλεκτρικό πυροκροτητή (4) που είναι συνδεδεμένος με δύο ακροδέκτες (59) στην έξοδο του ηλεκτρονικού υποσυστήματος. Το σύστημα αυτό αποτελείται από τρία μικρότερα υποσυστήματα, και περιγράφεται  συνοπτικά παρακάτω.

Πρόκειται για φορητό (σχήμα 8) μικροηλεκτρονικό σύστημα (13) σχετικά μικρού κόστους, το οποίο μπορεί να συλλέγει, επεξεργάζεται και μεταδίδει συνεχώς δεδομένα σε έναν επεξεργαστή, ο οποίος τα επεξεργάζεται συνεχώς και σε περίπτωση σύμπτωσης προκαθορισμένων τιμών ενεργοποιεί τον ηλεκτρικό πυροκροτητή  του γεμίσματος. Το ηλεκτρονικό τμήμα του είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα πραγματικού χρόνου(real time system) που εργάζεται με αρκετά καλή ακρίβεια. Το σύστημα έχει συγκεκριμένη ενεργειακή αυτονομία ώστε να μπορεί να λειτουργεί χωρίς να απαιτείται συνεχής εξωτερική παροχή ενέργειας. Ο ηλεκτρικός πυροκροτητής (14) αποτελείται από ένα κοινό (σχήμα 16) ηλεκτρικό καψύλλιο (4) που είναι ενθυλακωμένο σε κυλινδρικό φορέα (2), ο οποίος προσαρμόζεται(βιδώνει) με το πρόσθιο μέρος του στην πλάγια οπή προσαρμογής που υπάρχει στις νάρκες Α/Τ ή στο σώμα των Κ/Π ναρκών. Το πίσω άκρο του μεταλλικού κυλινδρικού φορέα που φιλοξενεί το ηλεκτρικό καψύλλιο (2) είναι τοποθετημένο σταθερά επί της μεταλλικής θήκης που φιλοξενεί το μικροηλεκτρονικό σύστημα και στην οποία αυτό το είναι σταθερά προσαρμοσμένο και κολλημένο. Οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες του ηλεκτρονικού υποσυστήματος αντιλαμβάνονται τον προσεγγίζοντα στόχο από οποιαδήποτε διεύθυνση και αν πλησιάζει ενεργοποιώντας το εκρηκτικό γέμισμα σε συγκεκριμένη ακτίνα από αυτό που ο χρήστης έχει προκαθορίσει. Στους μηχανισμούς αυτούς υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησής και απενεργοποίησής τους από απόσταση, με τη μέθοδο του τηλεχειρισμού. Η από απόσταση απενεργοποίηση των κατά προσωπικού ναρκών προσδίδει τη δυνατότητα στον χρήστη να τις διατηρεί απενεργοποιημένες για όσο διάστημα επιθυμεί επιλύνοντας δια παντός το πρόβλημα των μη επιθυμητών απωλειών

2. Για την αναβάθμιση της κατηγορίας των ναρκών που χρησιμοποιούνται κατά αρμάτων, οι οποίες καλούνται αντιαρματικές νάρκες ή εν συντομία Α/Τ, διακρίνουμε δύο περιπτώσεις, ανάλογα με τον τρόπο δράσης του εκρηκτικού τους γεμίσματος, που καθορίζει άμεσα τον επιδιωκόμενο  σκοπό τους. 

 2.1  Η πρώτη αφορά την περίπτωση που η Α/Τ νάρκη φέρει γέμισμα εκρηκτικής ύλης τύπου ‘κοίλου γεμίσματος’. Το εκρηκτικό αυτό γέμισμα έχει σχεδιασθεί ώστε (σχήμα 21) μετά την ενεργοποίησή του (70) και την ταχύτατη καύση των εκτονούμενων αερίων (71) να εστιάζει αυτά σε συγκεκριμένο σημείο (73) και να  δημιουργεί στενή πύρινη δέσμη (72) που έχει ισχυρότατη διατρητική ισχύ και ικανότητά να διαπερνά (σχήμα 9) τους χαλύβδινους ή άλλους θώρακες (84) των σύγχρονων αρμάτων, όταν αυτά διέρχονται από πάνω της.  Τα γεμίσματα αυτά φέρουν κωνικό σχήμα (σχήμα 5) με τη βάση του κώνου να κείται προς την κατεύθυνση του στόχου και πιο συγκεκριμένα όταν χρησιμοποιούνται σε νάρκες η βάση του κώνου έχει κατεύθυνση (8) προς την επιφάνεια του εδάφους, ενώ η κορυφή του κώνου (9) έχει κατεύθυνση προς το κέντρο της γης. Χαρακτηρίζονται (σχήμα 21) από συγκεκριμένο εστιακό σημείο (73) , στο οποίο εστιάζονται οι δυναμικές γραμμές (71) από τα εκπονούμενα από την έκρηξη (70) αέρια και αρχίζει η δημιουργία της δέσμης (72), η οποία κατόπιν ανέρχεται με σφοδρότητα και φοβερή διατρητική ικανότητα προς τα άνω για να συναντήσει τον χαλύβδινο ή άλλου τύπου θώρακα (σχήμα 9) του άρματος (19).  Ένα τέτοιου τύπου κοίλο γέμισμα που λειτουργεί με εστίαση δέσμης αναλύεται στην με διεθνή αριθμό 9514838 ευρεσιτεχνία (γαλλικός αριθμός καταχώρησης 2742539).

Με τον τρόπο αυτό λειτουργούν όλες οι σύγχρονες νάρκες κατά αρμάτων και ο προφανής σκοπός χρήσης κοίλων γεμισμάτων είναι ότι από τη διάτρηση του θώρακος προκαλούνται αφενός μη αναστρέψιμες καταστροφές στο εσωτερικό του άρματος (84) που καθίσταται πλέον μη επισκευάσιμο και αφετέρου ο θάνατος του πληρώματός του.   Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η αλλαγή ή απαξίωση, δηλαδή μη χρησιμοποίηση του μηχανικά ή χημικά λειτουργούντος μηχανισμού ενεργοποίησης της νάρκης και η προσαρμογή επί της πλάγιας οπής παγιδεύσεως της νάρκης του νέου συστήματος που χρησιμοποιεί μικροηλεκτρονική τεχνολογία για τον εντοπισμό του στόχου , την ταυτοποίησή του και την ενεργοποίηση της νάρκης με ηλεκτρονικά μέσα σε κατάλληλη προκαθορισμένη απόσταση από αυτόν. Σημειώνεται εδώ ότι αναφερόμαστε πάντα σε νάρκες που χρησιμοποιούν μηχανικό πυροκροτητή.

2.2  Η δεύτερη περίπτωση αφορά την περίπτωση (σχήμα 25) που η Α/Τ νάρκη (1) μετά την ενεργοποίησή και την ταχύτατη καύση του εκρηκτικού γεμίσματος λειτουργεί με απλή εκτόνωση των αερίων προς όλες τις κατευθύνσεις (85). Η εκτόνωση των αερίων στην περίπτωση αυτή, ανάλογα με την ποσότητα και το είδος της χρησιμοποιούμενης εκρηκτικής ύλης, έχει την ικανότητά να καταστρέφει την ερπύστρια του άρματος (19) η οποία διερχόμενη πάνω από τη νάρκη με το βάρος της την ενεργοποιεί ή να ανατρέπει το άρμα ή ακόμη και να αποκολλάει τον περιστρεφόμενο πυργίσκο του άρματος από το κυρίως σώμα του αφού το ανατρέψει.  Δεν έχει μεγάλη ικανότητα διάτρησης του χαλύβδινου ή άλλου είδους θώρακα  σύγχρονου άρματος.  Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται τρεις χωριστές διεργασίες για να αναβαθμισθεί η συμβατική νάρκη παλαιάς τεχνολογίας σε σύγχρονη νάρκη πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης. Η πρώτη διεργασία αφορά στην αφαίρεση όλων των μηχανικά ή χημικά λειτουργούντων μηχανισμών ενεργοποίησης της νάρκης.   Η δεύτερη διεργασία αφορά στην μετατροπή του σχήματος του εκρηκτικού γεμίσματος της νάρκης ώστε αυτό να λάβει τελικά τη μορφή του κοίλου γεμίσματος, φέροντας στο άνω μέρος του κώνο με την βάση προς τα άνω (30 -31). Η τρίτη διεργασία αφορά την ανάπτυξη και προσαρμογή του νέου σύγχρονου μικροηλεκτρονικού συστήματος ανίχνευσης στόχων και ενεργοποίησης της νάρκης σε κατάλληλο χρόνο.

2.2.1.  Η πρώτη διεργασία για την αναβάθμιση συμβατικής Α/Τ νάρκης που λειτουργεί με απλή εκτόνωση αερίων, αφορά στην με μηχανικό ή άλλο τρόπο αφαίρεση όλου του μηχανικά ή χημικά λειτουργούντος μηχανισμού ενεργοποίησης της νάρκης. Στην περίπτωση αυτή δεν αρκεί η απαξίωση του μηχανικά ή χημικά λειτουργούντος μηχανισμού ενεργοποίησης της νάρκης καθότι τα προαναφερθέντα τμήματα θα πρέπει να αφαιρεθούν όλα από τη νάρκη ώστε να ακολουθήσει το επόμενο στάδιο ανακατασκευής του σχήματος του εκρηκτικού γεμίσματος. Με κατάλληλη βιομηχανική επεξεργασία πραγματοποιείται η αφαίρεση του άνω τμήματος του μεταλλικού κελύφους της νάρκης και κατόπιν ακολουθεί αφαίρεση όλων των μηχανισμών που υπάρχουν στο κεντρικό τμήμα της νάρκης. Για να καταστεί σαφές το περιεχόμενο της διεργασίας, αναφέρεται ότι για τις Α/Τ νάρκες  Μ6, M6A2 και Μ15, κατασκευής ΗΠΑ (σχήμα 1) απαιτούνται η αφαίρεση της πλάκας πιέσεως(7), του μεταλλικού θαλάμου που φιλοξενεί τον μηχανικό πυροκροτητή της νάρκης (6) και του μεταλλικού πώματος που σφραγίζει και οπλίζει τον μηχανικό πυροκροτητή της νάρκης (5).    Ο πυροδοτικός μηχανισμός δεν φέρεται ποτέ επί της νάρκης(είτε αφορά νάρκη Α/Τ είτε κατά προσωπικού), αλλά τοποθετείται μόνο κατά την τελική φάση της στρώσης της και πριν αυτή ταφεί.   Αντίστοιχα για την Γερμανικής κατασκευής Α/Τ νάρκη TELERMINE (σχήμα 12) απαιτείται η αφαίρεση της πλάκας πιέσεως(27), του πλαστικού εκρηκτικού γεμίσματος που δρα ως πυροκροτητής (22), του μεταλλικού ελατηρίου (26) που συγκρατεί την πλάκα πιέσεως σε μικρή απόσταση από τον πυροκροτητή, και του μεταλλικού πώματος που σφραγίζει και οπλίζει τον μηχανικό πυροκροτητή της νάρκης (28).

2.2.2  Η δεύτερη διεργασία για την αναβάθμιση συμβατικής Α/Τ νάρκης που λειτουργεί με απλή εκτόνωση αερίων, απαιτεί την μετατροπή του σχήματος του εκρηκτικού γεμίσματος που φέρει η νάρκη, ώστε αυτό να μετατραπεί σε κοίλο γέμισμα. Για να επιτευχθεί αυτή η μετατροπή  θα πρέπει κατά περίπτωση το άνω μέρος του εκρηκτικού γεμίσματος της νάρκης (σχήμα 5) να αποκτήσει το κατάλληλο κωνικό σχήμα.  Αυτή η μετατροπή δυνατόν κατά περίπτωση να επιφέρει αλλαγές και στο εξωτερικό περίβλημα - κέλυφος της νάρκης όσο και στο όλο σχήμα της γενικά. Αφού αφαιρεθούν το κάλυμμα και τα μηχανικά μέρη στο κεντρικό τμήμα της νάρκης, ακολουθεί η διαδικασία ανακατανομής του σχήματος (σχήμα 13) του υφιστάμενου εκρηκτικού γεμίσματος (21), ώστε το νέο εξωτερικό κάλυμμα της νάρκης (30) σε κάθε περίπτωση να λάβει το ανάλογο σχήμα ώστε να μπορεί να συγκρατεί  σταθερά το νέο κωνικό σχήμα (25) που θα πρέπει με ειδική διεργασία να λάβει το εκρηκτικό γέμισμα (33). Η βάση του νεοσχηματιζόμενου κώνου (30) πρέπει να έχει μέτωπο στην κατεύθυνση που ευρίσκεται ο στόχος, δηλαδή προς την επιφάνεια του εδάφους. Αντίθετα τα χείλη του δημιουργούμενου κώνου του εκρηκτικού γεμίσματος (31) θα συγκλίνουν σε κοινό σημείο (32) έχοντας κατεύθυνση προς το κέντρο της γης. Ο σχηματιζόμενος κώνος στην πάνω επιφάνεια του εκρηκτικού γεμίσματος θα περιέχει αέρα. Πιθανώς κατά τη διαδικασία αυτή της ανακατανομής του σχήματος της εκρηκτικής ύλης να απαιτηθεί πρόσθεση εκρηκτικού υλικού (33), αφαίρεσή του (25) ή και προσθαφαίρεσή του ταυτόχρονα.

  Κατά την εφαρμογή της δεύτερης αυτής διεργασίας διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες ναρκών. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις νάρκες για τι οποίες απαιτείται μετατροπή του σχήματος μόνο στο άνω τμήμα τους.  Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις νάρκες για τι οποίες απαιτείται μετατροπή ολόκληρου του σχήματός τους. Η κατηγοριοποίηση αυτή έχει να κάνει με το κατά πόσο η μεταβολή του σχήματος της εκρηκτικής ύλης της νάρκης στο επιζητούμενο κωνικό σχήμα θα επηρεάσει το εξωτερικό σχήμα της νάρκης. Εξαρτάται από το εάν μετά τον ανασχεδιασμό του εκρηκτικού γεμίσματος η κεφαλή του κενού κώνου (32) θα ευρίσκεται πάνω από τη βάση της νάρκης, όπως στην τομή του σχήματος  13 φαίνεται, ή θα ευρίσκεται στο όριο ή κάτω από τη βάση της νάρκης, οπότε και απαιτείται ανασχεδιασμός της νάρκης, με ενίσχυση - τοποθέτηση εκρηκτικής ύλης σε όσο βάθος απαιτείται κάτω από την κεφαλή (32) του κενού κώνου (31). Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα πρόκειται ουσιαστικά για ανακατασκευή της νάρκης με τοποθέτηση εξ’ ολοκλήρου νέου μεταλλικού ή πλαστικού κελύφους σε αυτήν.

 2.2.2.1  Στην πρώτη αυτή κατηγορία εντάσσονται οι νάρκες για τις οποίες διαπιστώνεται ότι μετά τον ανασχεδιασμό του εκρηκτικού γεμίσματος η κεφαλή του κώνου (32)  ευρίσκεται πάνω από το ύψος της βάσης της νάρκης (σχήμα 13).  Και σε αυτή την περίπτωση διακρίνονται δύο υποκατηγορίες.

2.2.2.1.1 Στην πρώτη υποκατηγορία περιλαμβάνονται τύποι Α/Τ ναρκών που μετά τον ανασχεδιασμό του εκρηκτικού γεμίσματος η κεφαλή του κώνου (32)  ευρίσκεται εντός της πλάγιας τομής της νάρκης (σχήμα 13), αλλά λόγω του σχήματός τους απαιτούν την κατασκευή ενιαίου καλύμματος - κελύφους.  Για την αναβάθμιση των ναρκών αυτής της υποκατηγορίας απαιτούνται τρεις φάσεις.

2.2.2.1.1.1 Σε πρώτη φάση είναι απαραίτητη η με κατάλληλη βιομηχανική επεξεργασία, αφαίρεση του άνω τμήματος του μεταλλικού κελύφους της νάρκης και η αφαίρεση όλων των μηχανισμών που υπάρχουν στο κεντρικό τμήμα της νάρκης.  Η όλη διαδικασία έχει περιγραφεί στην παράγραφο 2.2.1

2.2.2.1.1.2  Στη δεύτερη φάση απαιτείται ο ανασχεδιασμός του εκρηκτικού γεμίσματος (21) , ώστε να λάβει την απαραίτητη κωνική μορφή(33) που απαιτείται για να μετατραπεί το εκρηκτικό γέμισμα σε ‘κοίλο’. Έτσι η αρχική νάρκη ΤΕLERΜΙΝΕ (σχήμα 12) θα μετατραπεί σε νάρκη που φέρει κοίλο γέμισμα (σχήμα 13). Η διαφορά στον όγκο της νάρκης είναι εμφανής, και πιστοποιείται από την διαφορά του αρχικού κελύφους (20) της με το τελικό σχεδιασθέν (30).   Υπόψη ότι για την εκρηκτική ύλη τρινιτροτολουόλη γνωστή με την ονομασία ΤΝΤ (21) που χρησιμοποιείται συνηθέστερα στην κατασκευή ναρκών, η διαδικασία δεν παρουσιάζει μεγάλη επικινδυνότητα  καθότι η ουσία αυτή χαρακτηρίζεται γενικά  ως αδρανής, απαιτούσα για να εκραγεί την ύπαρξη εκρηκτικού κύματος (σχήμα 21) που προκαλείται μόνο από έκρηξη άλλης πλέον ευαίσθητης εκρηκτικής ύλης (69), που περιέχει ο ηλεκτρικός πυροκροτητής που ανήκει στο μικροηλεκτρονικό σύστημα ανίχνευσης, ταυτοποίησης και ενεργοποίησης της νάρκης, οπότε και εκρήγνυται εκ συμπαθείας (70). 

2.2.2.1.1.3  Στην τρίτη φάση απαιτείται η κατασκευή και τοποθέτηση νέου κελύφους (30) μεταλλικού η πλαστικού που θα εφαρμόζει στο μέσο (30) ή σε άλλο κατάλληλο σημείο της νάρκης και θα φέρει εσωτερικά πλαστική κατασκευή που θα έχει κωνικό σχήμα, εφαρμόζουσα επακριβώς επί του έχοντος σχήματος κώνου με τη βάση άνω εκρηκτικού γεμίσματος (31) με σκοπό να διατηρείται σταθερά το νέο σχήμα του εκρηκτικού που απαιτείται για την δημιουργία της εκρηκτικής δέσμης καθότι το ΤΝΤ (21) είναι υλικό που τρίβεται και μετασχηματίζεται εύκολα.  Το απαιτούμενο σχήμα του κελύφους θα διαφέρει κατά περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα  :

α.  Για τις νάρκες με κωδικό όνομα Μ6, M6A2 και Μ15, κατασκευής ΗΠΑ (σχήμα 1) απαιτείται η αφαίρεση ολόκληρου του παλαιού κελύφους (1) και η τοποθέτηση νέου κελύφους (12) μεταλλικού η πλαστικού που θα εφαρμόζει περιμετρικά τη νάρκη και θα φέρει εσωτερικά πλαστική κατασκευή κωνικού σχήματος εφαρμόζουσα επακριβώς στα χείλη (10) τού  σχήματος κώνου με τη βάση επάνω εκρηκτικού γεμίσματος (8) για να το συγκρατεί.

β. Για τις νάρκες με κωδικό όνομα ΤΕLERΜΙΝΕ (σχήμα 12), κατασκευής Γερμανίας απαιτείται η αφαίρεση του παλαιού κελύφους (20) μέχρι το μέσο περίπου της νάρκης (30) και η τοποθέτηση νέου κελύφους (30) μεταλλικού η πλαστικού που θα εφαρμόζει στο μέσο (30) της νάρκης και θα φέρει εσωτερικά πλαστική κατασκευή κωνικού σχήματος εφαρμόζουσα επακριβώς στα χείλη (31) τού  σχήματος κώνου με τη βάση επάνω εκρηκτικού γεμίσματος (33) για να το συγκρατεί.

Από τα παραπάνω εφαρμοσμένα παραδείγματα πιστοποιείται ότι ο τρόπος εφαρμογής τις διαδικασίας τοποθέτησης νέου κελύφους είναι διαφορετικός για κάθε τύπο νάρκης, εξαρτώμενος απόλυτα από :

α. Το εξωτερικό σχήμα (30) που θα λάβει το εκρηκτικό υλικό της νάρκης (21) με το νεοσχηματισθέν κενό κωνικό σχήμα (31) και

β. Από τυχόν ύπαρξη κατάλληλων περιμετρικών σημείων στο κέλυφος της νάρκης που να είναι δυνατή η αγκύρωση (24) και εφαρμογή με ασφάλεια του νέου κελύφους (30). 

 Ενδεικτικά για νάρκες κατασκευής ΗΠΑ τύπου Μ6, M6A2 και Μ15, (σχήμα 1) λόγω της καμπυλότητας του υπάρχοντος κελύφους δεν υφίσταται κατάλληλο σημείο προσαρμογής του νέου καλύμματος και απαιτείται η προσαρμογή νέου κελύφους σε όλο το σχήμα της νάρκης (12).Αντίθετα για την Γερμανικής κατασκευής Α/Τ νάρκη TELERMINE (σχήμα 13) επειδή το εξωτερικό της σχήμα δεν είναι καμπύλο αλλά παρουσιάζει κατάλληλα περιμετρικά σημεία στο κέλυφος της νάρκης που να είναι δυνατή η αγκύρωση (24) και εφαρμογή με ασφάλεια του νέου κελύφους (30), απαιτείται η προσαρμογή νέου κελύφους (30) μόνο στο άνω τμήμα της νάρκης, διατηρούμενου του παλαιού κελύφους (20) στο υπόλοιπο τμήμα της. Θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα κατά την φάση της διεργασίας ανάπτυξης του νέου κελύφους ώστε να αφεθεί  η υπάρχουσα πλαϊνή οπή παγιδεύσεως των ναρκών επί της οποίας θα τοποθετηθεί αργότερα και όταν απαιτηθεί ενεργοποίηση της νάρκης, το σύστημα εντοπισμού, ταυτοποίησης και ενεργοποίησης της νάρκης. Στις περιπτώσεις εκείνες που θα απαιτηθεί το νέο περίβλημα ή κέλυφος της νάρκης να υπερκαλύψει την οπή παγιδεύσεως, θα πρέπει το νέο κέλυφος να αναπτυχθεί έτσι ώστε να προβλεφθεί αντίστοιχων προδιαγραφών οπή παγιδεύσεως στο συγκεκριμένο σημείο, ή σε οποιοδήποτε  άλλο περιμετρικό σημείο στο πλαϊνό όμως πάντα τμήμα της νάρκης, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή του νέου συστήματος εντοπισμού, ταυτοποίησης και ενεργοποίησης της νάρκης.  

2.2.2.1.2 Στην δεύτερη υποκατηγορία περιλαμβάνονται τύποι Α/Τ ναρκών που και πάλι μετά τον ανασχεδιασμό του εκρηκτικού γεμίσματος η κεφαλή του κώνου (32)  ευρίσκεται εντός της πλάγιας τομής της νάρκης (σχήμα 13), αλλά δεν απαιτούν την κατασκευή ενιαίου καλύμματος – κελύφους με αποτέλεσμα να είναι δυνατή και εφαρμοστέα η παρακάτω επιθυμητέα τεχνική :

Αυτή η πιο εξειδικευμένη τεχνική μπορεί να εφαρμοσθεί στις περισσότερες των περιπτώσεων και θα πρέπει να θεωρείται ως η πλέον σύγχρονη και τέλεια διεργασία αναβάθμισης, είναι (σχήμα 20) η τοποθέτηση του συστήματος εντοπισμού, ταυτοποίησης και ενεργοποίησης της νάρκης (13) και του μεταλλικού κυλίνδρου (76) που ενθυλακώνει τον ηλεκτρικό πυροκροτητή που ενεργοποιεί την νάρκη, εντός του κενού χώρου (78) που σχηματίζει η κωνική μεταλλική κατασκευή (74). Θα πρέπει να είναι εξεταστέα κατά περίπτωση, ανάλογα με τον τύπο της νάρκης. Στην περίπτωση αυτή η πλαστική ή μεταλλική κωνική κατασκευή του κώνου (74) συγκρατήσεως του εκρηκτικού γεμίσματος θα πρέπει να είναι χωριστό σώμα από τη νάρκη και να έχει τη δυνατότητα με κατάλληλα αρσενικά πάσα (75) που θα υπάρχουν σε κάποιο πλάτος και σε όλο το μήκος της περιφέρειας της βάσεως του κώνου, να τοποθετείται (80)  και να βιδώνεται δεξιόστροφα ολόκληρος(σχήμα 24)  πάνω στο κυρίως σώμα της νάρκης (83) σε αντίστοιχα θηλυκά πάσα (82) που θα υπάρχουν σε κάποιο πλάτος και σε όλο το μήκος της περιφέρειας της βάσεως του αντίστοιχου κωνικού σχήματος που σχηματίζει το εκρηκτικό γέμισμα στην άνω επιφάνεια της νάρκης.  Στην περίπτωση αυτή το κυρίως σώμα της νάρκης (83) θα έχει διαφορετικό σχήμα, το δε νέο κέλυφός της θα φέρει αντίστοιχο κωνικό σχήμα στην άνω επιφάνειά της (81).

Ακριβώς η ίδια μεθοδολογία μπορεί να ακολουθηθεί τόσο για τις νάρκες κατασκευής ΗΠΑ τύπου Μ6, M6A2 και Μ15, (σχήμα 1) ή της Γερμανικής Α/Τ νάρκης ΤΕLΕRΜΙΝΕ (σχήμα 24) όσο και για πολλές  άλλες συμβατικές νάρκες παλαιάς τεχνολογίας, υπό την προϋπόθεση να είναι δυνατή από πλευράς χώρου της κωνικής κατασκευής η τοποθέτηση του συγκεκριμένου συστήματος εντοπισμού, ταυτοποίησης και ενεργοποίησης της νάρκης (13).

Για λόγους ασφαλείας που αναπτύχθηκαν παραπάνω ο χειρισμός του ανεξάρτητου πλέον κωνικού μεταλλικού σχήματος (74) στην περίπτωση αυτή θα είναι ο ίδιος με το χειρισμό του ανεξάρτητου  συστήματος εντοπισμού, ταυτοποίησης και ενεργοποίησης της προαναφερθείσης κατηγορίας των ναρκών. Απαιτείται δηλαδή σε κάθε περίπτωση  παραγωγή, συσκευασία και μεταφορά του ανεξάρτητα τοποθετούμενου επί της νάρκης μεταλλικού ή πλαστικού κώνου, ο οποίος θα περιέχει στο εσωτερικό του και το σύστημα εντοπισμού, ταυτοποίησης και ενεργοποίησης της νάρκης, χωριστά από το κυρίως σώμα της νάρκης, με κοινό σημείο συνεύρεσης και πάλι την περιοχή όπου θα στρωθούν και ενεργοποιηθούν για χρήση οι νάρκες.  Η χρήση του τμήματος αυτού θα είναι ανάλογη με την χρήση των πυροκροτητών.  Στο κατασκευαστικό τώρα μέρος, για την αναβάθμιση των ναρκών αυτής της υποκατηγορίας απαιτούνται τέσσερις φάσεις.

2.2.2.1.2.1 Σε πρώτη φάση είναι απαραίτητη η με κατάλληλη βιομηχανική επεξεργασία, αφαίρεση του άνω τμήματος του μεταλλικού κελύφους της νάρκης και η αφαίρεση όλων των μηχανισμών που υπάρχουν στο κεντρικό τμήμα της νάρκης, όπως ακριβώς στην περίπτωση 2.2.2.1.1.1.

2.2.2.1.2.2 Σε δεύτερη φάση απαιτείται ο ανασχεδιασμός του εκρηκτικού γεμίσματος (21) , ώστε να λάβει την απαραίτητη κωνική μορφή(33) που απαιτείται για να μετατραπεί το εκρηκτικό γέμισμα σε ‘κοίλο’, όπως ακριβώς στην περίπτωση 2.2.2.1.1.2

2.2.2.1.2.3  Στην τρίτη φάση απαιτείται η κατασκευή και τοποθέτηση νέου κελύφους (83) μεταλλικού η πλαστικού που θα εφαρμόζει όμως ακριβώς στα όρια του κωνικού  σχήματος ( 83 –81 –82) του άνω τμήματος  της νάρκης και θα συνενωθεί με το παλαιό κέλυφος στο μέσο (24) ή σε άλλο κατάλληλο σημείο της νάρκης.  Θα πρέπει το νέο κέλυφος (σχήμα 24)  να κατασκευασθεί έτσι ώστε  στο άνω τμήμα της κωνικής , κενής , κατασκευής του (81 – 82) επί του κυρίως σώματος  της νάρκης (83) και πιο συγκεκριμένα στα χείλη του, να φέρει τα  αντίστοιχα θηλυκά πάσα (82) που θα πρέπει να υπάρχουν σε συγκεκριμένο  πλάτος και σε όλο το μήκος της περιφέρειας των χειλέων του κώνου που σχηματίζει το εκρηκτικό γέμισμα στην άνω επιφάνεια της νάρκης. Τα πάσα αυτά βέβαια θα πρέπει να είναι τα αντίστοιχα με τα αρσενικά πάσα που υπάρχουν επί του ανεξάρτητου κωνικού κατασκευάσματος το οποίο θα βιδώνεται δεξιόστροφα πάνω σε αυτό το τμήμα της νάρκης.

 2.2.2.1.2.4  Στην τέταρτη φάση απαιτείται η κατασκευή της ανεξάρτητης πλαστικής ή μεταλλικής κατασκευής που θα φέρει κωνικό σχήμα (74) και θα ενθυλακώνει εντός του κενού χώρου (78) που σχηματίζει η όλη κατασκευή το ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού, ταυτοποίησης και ενεργοποίησης της νάρκης (13) και του μεταλλικού κυλίνδρου (76) που ενθυλακώνει τον ηλεκτρικό πυροκροτητή που ενεργοποιεί την νάρκη. Θα πρέπει αυτή η κωνικού σχήματος ανεξάρτητη μεταλλική κατασκευή (σχήμα 24)  να κατασκευασθεί έτσι ώστε  να φέρει αρσενικά πάσα (75) που θα πρέπει να υπάρχουν σε συγκεκριμένο  πλάτος και σε όλο το μήκος της περιφέρειας των χειλέων του κώνου που σχηματίζει το εξωτερικό σχήμα αυτής της κατασκευής(74-75-77).  Τα πάσα αυτά βέβαια θα πρέπει να είναι τα αντίστοιχα με τα θηλυκά πάσα που θα υπάρχουν επί του αντίστοιχου κωνικού σχήματος, κελύφους του άνω τμήματος της νάρκης και θα κατασκευασθούν στο συγκεκριμένο αντίστοιχο με εκείνα πλάτος και σε όλο το μήκος της περιφέρειας της βάσεως του κώνου. Το κωνικό αυτό κατασκεύασμα θα βιδώνεται δεξιόστροφα πάνω σε αυτό το αντίστοιχου κωνικού σχήματος, κέλυφος του άνω τμήματος της νάρκης.

2.2.2.2.   Για την δεύτερη κατηγορία που αφορά νάρκες για τι οποίες απαιτείται μετατροπή ολόκληρου του κελύφους ή περιβλήματός της, με παρόμοιο τρόπο πρέπει να ακολουθηθούν τρεις φάσεις επεξεργασίας.

 2.2.2.2.1  Σε πρώτη φάση με κατάλληλη βιομηχανική επεξεργασία, θα πρέπει να αφαιρεθεί ολόκληρο το μεταλλικό κέλυφος ή περίβλημα  των ναρκών. Κατόπιν να ακολουθήσει η αφαίρεση όλων των μηχανισμών που υπάρχουν στο κεντρικό τμήμα της νάρκης(πλάκα πιέσεως , μηχανισμοί ενθυλάκωσης πυροκροτητή κλπ).

2.2.2.2.2  Σε δεύτερη φάση και μετά την αφαίρεση ολόκληρου του παλαιού κελύφους, θα ακολουθήσει ο ανασχεδιασμός του εκρηκτικού γεμίσματος (21), με ανακατανομή ή και πρόσθεση εκρηκτικής ύλης,  ώστε να λάβει αυτό την απαραίτητη κωνική μορφή (33) με την βάση του κώνου προς την άνω πλευρά την νάρκης, ώστε να μετατραπεί το εκρηκτικό γέμισμα σε ‘κοίλο’ γέμισμα.

2.2.2.2.3  Στην τρίτη φάση απαιτείται η τοποθέτηση τελείως νέου ανασχεδιασμένου κελύφους μεταλλικού η πλαστικού που θα καλύπτει το νέο σχήμα της νάρκης. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν και οι νάρκες εκείνες που λόγω μικρού όγκου εκρηκτικού γεμίσματος, στο πεδίο ασκήσεων θα αποδειχθούν ανίκανες να διατρήσουν τον θώρακα σύγχρονου άρματος μάχης.  Και στην δυσμενή αυτή σχεδιαστικά περίπτωση, θα απαιτηθεί ανασχεδιασμός της εξωτερικής επιφάνειας των ναρκών αυτών.

  2.2.3.  Η τρίτη και τελευταία διεργασία για την αναβάθμιση συμβατικής Α/Τ νάρκης που λειτουργεί με απλή εκτόνωση αερίων, αφορά την ανάπτυξη και προσαρμογή του νέου σύγχρονου μικροηλεκτρονικού συστήματος ανίχνευσης στόχων και ενεργοποίησης της νάρκης σε κατάλληλο χρόνο. Το σύστημα αυτό, είναι μία ανεξάρτητα λειτουργούσα συσκευή και η προσαρμογή του γίνεται επί της πλάγιας οπής παγιδεύσεως της νάρκης.  Χρησιμοποιεί μικροηλεκτρονική τεχνολογία (13) για τον εντοπισμό του στόχου (19), την ταυτοποίησή του και την ενεργοποίηση της νάρκης με ηλεκτρονικά μέσα, σε κατάλληλη προκαθορισμένη από τον χρήστη απόσταση από το στόχο. Η διεργασία αυτή είναι η ίδια που ακολουθήθηκε στις κατά προσωπικού νάρκες και περιγράφηκε παραπάνω. Ο μικροηλεκτρονικός μηχανισμός ενεργοποίησης της νάρκης είναι ακριβώς ο ίδιος  που χρησιμοποιείται και για την ενεργοποίηση των κατά προσωπικού ναρκών και έχει περιγραφεί αναλυτικά παραπάνω.  Η μόνη διαφορά έγκειται στο εκτελούμενο πρόγραμμα από τον επεξεργαστή που θα χρησιμοποιηθεί για το κάθε σύστημα. Για την ενεργοποίηση αμφοτέρων των κατηγοριών ναρκών (κατά προσωπικού – αντιαρματικών) το εκτελούμενο από τον μικροελεγκτή πρόγραμμα λαμβάνει συνεχώς τιμές και από τους τρεις αισθητήρες. Κατόπιν τις συγκρίνει, συνεχώς και εάν συμπέσουν τρία προκαθορισμένα συγκεκριμένα εύρη τιμών, ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών για κάθε αισθητήρα, που αντιστοιχεί στην ‘ηλεκτρονική υπογραφή’ του προκαθορισμένου αντικειμένου – στόχου, ενεργοποιεί τη νάρκη. Αυτά τα προκαθορισμένα στο εκτελούμενο από τον επεξεργαστή του συστήματος πρόγραμμα (λογισμικό) εύρη τιμών τα οποία και αποτελούν την ηλεκτρονική υπογραφή κάθε αντικειμένου – στόχου έχουν πιστοποιηθεί μετά από πολλαπλούς πειραματισμούς στα πεδία ασκήσεων κατόπιν διελεύσεων πάνω από τους αισθητήρες των αντικειμένων στόχων. 

 Κατά συνέπεια αυτά τα συγκεκριμένα εύρη τιμών που λαμβάνονται από τους τρεις αισθητήρες και αποτελούν τους ουσιαστικούς ενεργοποιητές της νάρκης (όσον αφορά το λογισμικό του μικροελεγκτή), αποτελούν ουσιαστικά την ηλεκτρονική υπογραφή του ανθρώπου ή του άρματος μάχης ή του οχήματος κλπ και αποτελούν τη μόνη διαφορά μεταξύ των δύο ηλεκτρονικών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στις κατά προσωπικού και αντιαρματικές νάρκες που περιγράφονται σε αυτή την εφεύρεση. Το λογισμικό που θα εκτελείται στους επεξεργαστές των μικροηλεκτρονικών συστημάτων που θα φέρουν οι κατά προσωπικού νάρκες θα ταυτοποιεί εύρη τιμών που θα αντιστοιχούν στην διακριτή ηλεκτρονική υπογραφή  ανθρώπου και μόνο τότε θα ενεργοποιείται  τη νάρκη.  Αντίστοιχα το λογισμικό που θα τρέχει στους επεξεργαστές των μικροηλεκτρονικών συστημάτων που θα φέρουν οι αντιαρματικές νάρκες θα ταυτοποιεί εύρη τιμών που θα αντιστοιχούν σε διακριτές ηλεκτρονικές υπογραφές  αρμάτων μάχης, οχημάτων και μηχανημάτων και μόνο στην περίπτωση αυτή θα ενεργοποιείται  η νάρκη. Εξυπακούεται ότι οι επεξεργαστές που θα χρησιμοποιηθούν και στις δύο κατηγορίες ναρκών είναι απόλυτα όμοιοι. Αυτή η διαδικασία της τοποθέτησης του συστήματος εντοπισμού, ταυτοποίησης και ενεργοποίησης της νάρκης της νάρκης πραγματοποιείται μόνο κατά τη φάση της στρώσης των ναρκών και όχι κατά την κατασκευή τους. Σε κάθε περίπτωση για εύλογους λόγους ασφαλείας η νάρκη και το σύστημα εντοπισμού, ταυτοποίησης και ενεργοποίησης της νάρκης παράγονται, συσκευάζονται και μεταφέρονται χωριστά το ένα από το άλλο με κοινό σημείο συνεύρεσης μόνο την περιοχή όπου θα στρωθούν οι νάρκες.

Η εφαρμογή οποιασδήποτε από τις παραπάνω περιγραφείσες μεθοδολογίες τόσο στις κατά προσωπικού όσο και στις αντιαρματικές νάρκες παλαιάς τεχνολογίας παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήματα :

1. Επίλυση δια παντός του προβλήματος των μη επιθυμητών απωλειών  ανθρώπων και ζώων με την παρεχόμενη  δυνατότητα ενεργοποίησής και απενεργοποίησής των ναρκών από απόσταση, με τηλεχειρισμό

2. Μη επιβάρυνση και μάλιστα σημαντική του περιβάλλοντος από την δεδομένη ανάγκη καταστροφής τους λόγω παλαιότητος ή διακρατικές συμφωνίες.

3. Αποφυγή μεγάλου οικονομικού κόστους που θα προκύψει από την αποπληρωμή του φορέα που θα αναλάβει την καταστροφή τους.

4. Πιθανή επανατοποθέτηση και επαναδιαπραγμάτευση του θέματος κατάργησης των κατά προσωπικού ναρκών με άμεση συνέπεια την ενδυνάμωση της αμυντικής ικανότητας της χώρας.

5.  Δυνατότητα συνεχούς εξέλιξης και βελτίωσης των ναρκών σε βάθος χρόνου που θα προκύψει από την κατεχόμενη τεχνολογία συνεχούς αναβάθμισής τους.

 6. Εκταμίευση σοβαρών πόρων που θα κατασπαταληθούν από την ανάγκη αγοράς σύγχρονων ναρκών, νέας τεχνολογίας, οι οποίες θα καλύψουν το κενό των προς καταστροφή ναρκών. 

7.  Σε τακτικό και επιχειρησιακό πλαίσιο χρήσης των νέων ναρκών, λόγω της μετατροπής τους σε πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης και απαγκίστρωσής τους από το τυποποιημένο σύστημα διάστρωσης που ισχύει από τον Β‘ ΠΠ, μειώνεται δραματικά ο αριθμός των κοινών ναρκών που λειτουργούν με μηχανικό μηχανισμό ενεργοποίησης. Για την επίτευξη ίδιου αποτελέσματος με τις συμβατικά λειτουργούσες νάρκες εκτιμάται ότι θα ελαττωθεί  στο 1/3 με ¼ του αρχικού.  Η μείωση του αριθμού των ναρκών συμπαρασύρει σε ανάλογη μείωση τον αριθμό του εξειδικευμένου προσωπικού στρώσης, των οχημάτων μεταφοράς και του αντίστοιχου χρόνου στρώσης του ναρκοπεδίου. Το πλεονέκτημα που θα αποκτήσει ο επιχειρησιακός διοικητής την ώρα της μάχης από την χρήση των πολυμορφικών γεμισμάτων αντί των συμβατικών ναρκών εκτιμάται ως    ιδιαίτερα σημαντικό. 

 8. Η όλη προετοιμασία και προσαρμογή στο έδαφος των αναβαθμισμένων ναρκών δεν απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση καθότι ο τρόπος προσαρμογής και όπλισής τους είναι παρόμοιος με αυτόν της τοποθέτησης των μηχανικά λειτουργούντων μηχανισμών παγιδεύσεων.    Ο τρόπος στρώσης τους σε μία γραμμή είναι σημαντικά απλούστερος από τον προγενέστερο και σήμερα εφαρμοζόμενο. 

 9.  Γενικά εκτιμάται ότι η εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων αναβάθμισης των συμβατικών ναρκών θα συμβάλλει στην αύξηση της μαχητικής ισχύος των ενόπλων δυνάμεων που θα τις υιοθετήσουν, ισχυροποιώντας μακροπρόθεσμα την πολεμική βιομηχανία της χώρας αυτής, με παράλληλη απόκτηση τεχνογνωσίας στον τομέα των σύγχρονων μικροηλεκτρονικών συστημάτων και την μείωση των δεικτών ανεργίας της.

 Σκοπός της παρούσης ευρεσιτεχνίας είναι η αναβάθμιση των ναρκών παλαιάς τεχνολογίας, δια της εφαρμογής των μεθόδων και τεχνολογιών που αναλυτικά παραπάνω περιγράφηκαν. 

 Στόχος της εφεύρεσης είναι η εξάλειψη των βασικών προβλημάτων που παρουσιάζει το σπουδαίο αυτό, όσον αφορά τον ψυχολογικό παράγοντα, οπλικό σύστημα σε σχέση με το χαμηλό κόστος παραγωγής του, και τα οποία προβλήματα έχουν να κάνουν με τη δημιουργία μη επιθυμητών ανθρώπινων απωλειών και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η αναβάθμιση του παλαιού υλικού ναρκοπολέμου είναι δυνατόν να επιτευχθεί με μικρό σχετικά κόστος, εκτιμώμενο περίπου στο ήμισυ του κόστους κτίσης μιάς  νέας  αντίστοιχης νάρκης σύγχρονης τεχνολογίας και μη συνυπολογιζομένου του κέρδους που θα προκύψει αν αφαιρεθεί το οικονομικό κόστος από την καταστροφή των ναρκών παλαιάς τεχνολογίας και το οικολογικό κόστος που θα προκύψει από αυτή την καταστροφή το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι πρακτικά  ανυπολόγιστο.Παρακάτω περιγράφεται η εφεύρεση, τόσο με σύντομη αναφορά όσο και  αναλυτική επεξήγηση των συνημμένων σχεδίων, με τη βοήθεια παραδειγμάτων.   

     Συνοπτικά τα σχήματα 1 έως και 8 σκιαγραφούν μία τυπική Α/Τ νάρκη τύπου Μ15 την οποία περιγράφουν (1,2) εξωτερικά και εσωτερικά(1,3) προσδιορίζοντας τόσο τον τρόπο δημιουργίας του σχήματος κώνου κοίλου γεμίσματος (3,4,5,6) όσο και τον τρόπο προσαρμογής του μικροηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού στόχου και ενεργοποίησης της νάρκης (7,8).

 Στα σχήματα 9 έως και 11 περιγράφεται ο τρόποι δράσης των κοίλων γεμισμάτων (9) , ο τρόπος τυπικής στρώσης τακτικού ναρκοπεδίου (10) και  ο προτεινόμενος τρόπος στρώσης μετά την αναβάθμιση της νάρκης.  Σχετικό είναι και το σχήμα 25  όπου περιγράφεται ο τρόπος δράσης  των κοινών γεμισμάτων με εκτόνωση των αερίων της έκρηξης.

 Στα σχήματα 12 έως και 14 παρουσιάζεται μία τυπική Α/Τ Γερμανική νάρκη τύπου TELERMINE με την εσωτερική (12) λειτουργία της και τη στάθμη και σχήμα του εκρηκτικού γεμίσματος, τον τρόπο μετασχηματισμού του ώστε να γίνει κοίλο γέμισμα (13) και το τελικό σχήμα της αναβαθμισμένης νάρκης (14) με  το νέο μικροηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού στόχου και ενεργοποίησης της νάρκης επ’ αυτής.

 Τα σχήματα 15 και 18 έως 20 αναφέρονται σε κατά προσωπικού νάρκες. Παρουσιάζεται η εξωτερική μορφή μίας τυπικής Κ/Π νάρκης ΗΠΑ τύπου Μ2 (15) και η μορφή που θα λάβει (18) τελικά όταν αναβαθμισθεί. Με όμοιο τρόπο φαίνεται η εξωτερική μορφή μίας τυπικής γερμανικής Κ/Π νάρκης τύπου ‘S’ (19) στην εξωτερική της μορφή και η μορφή που θα λάβει (20) τελικά όταν αναβαθμισθεί.  

 Ενδιάμεσα παρεμβάλλονται τα σχήματα 16 και 17 που περιγράφουν λεπτομέρειες από τούς μεταλλικούς προσαρμοστές ή ενδιάμεσες βαθμίδες προσαρμογής των μικροηλεκτρονικών συστημάτων εντοπισμού και ενεργοποίησης των ναρκών.

  Τέλος στα σχήματα 21 έως και 24 περιγράφεται ο τρόπος δράσης κοίλου γεμίσματος (21) και ο τρόπος αναβάθμισης Α/Τ Γερμανικής νάρκης τύπου TELERMINE με τη μέθοδο ενθυλάκωσης του  μικροηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ενεργοποίησης εντός ανεξάρτητου μεταλλικού κωνικού σχήματος (22 - 23) το οποίο προσαρμόζεται στη νάρκη (24) όταν αυτή είναι έτοιμη για να στρωθεί.

Πιο αναλυτικά στο σχήμα 1 εμφανίζεται σε πλάγια τομή μία τυπική Α/Τ νάρκη Μ15 κατασκευής ΗΠΑ αποτελούμενη από το ολόπλευρο μεταλλικό κέλυφός της (1), την πλάγια οπή παγιδεύσεως (3), την πλάκα πιέσεως (7) και της επ‘ αυτής φερόμενου μεταλλικού θαλάμου που φιλοξενεί τον μηχανικό πυροκροτητή της νάρκης (6) μετά του μεταλλικού πώματος που σφραγίζει και οπλίζει τον μηχανικό πυροκροτητή της νάρκης (5). Τα παραπάνω αποτυπούνται σε κάτοψη στο σχήμα 2.

Στο σχήμα 3 στο οποίο εμφανίζεται η ίδια νάρκη σε πλάγια τομή εμφανίζεται με εστιγμένες γραμμές το περίγραμμα του κοίλου γεμίσματος, το οποίο θα πρέπει να λάβει το εκρηκτικό γέμισμα της νάρκης (8) που τώρα καταλαμβάνει όλο το χώρο εντός του κελύφους της, πλην αυτού της πλάκας πιέσεως. Περιλαμβάνει τα χείλη (10) και την κορυφή του κώνου (9). Φαίνεται ενδεικτικά και η επιφάνεια του εδάφους (11).  Ο κώνος που πρέπει να σχηματισθεί φαίνεται και σε κάτοψη στο σχήμα 4.

  Στο επόμενο σχήμα με αριθμό 5, εμφανίζεται η ίδια νάρκη σε πλάγια τομή όπως θα πρέπει να μετασχηματισθεί μετά τη διεργασία δημιουργίας του κοίλου γεμίσματος, με το κενό (άνευ γεμίσματος) κωνικό (8) σχήμα στο άνω μέρος της.  

Παρατηρούμε εδώ το παλαιό κέλυφος της νάρκης (1) με εστιγμένη γραμμή και αυτό που θα πρέπει να τοποθετηθεί (12) μετά τη διεργασία ανακατανομής του εκρηκτικού γεμίσματος για τη λήψη κωνικού σχήματος. Η οπή παγιδεύσεως (3) παραμένει στην αρχική της θέση. Οι παραπάνω λεπτομέρειες φαίνονται σε κάτοψη στο σχήμα 6.

  Η τελική εξωτερική μορφή της ίδιας νάρκης, μετά από όλες τις διεργασίες για την αναβάθμισή της αποτυπώνεται σε πλάγια τομή στο σχήμα 7. Φαίνονται  λεπτομέρειες του εσωτερικά κενού γεμίσματος κώνου (10 – 8 –10), το νέο κέλυφος (12) και το μικροηλεκτρονικό σύστημα (13) εντοπισμού του στόχου και ενεργοποίησης της νάρκης προσαρμοσμένο στην πλάγια οπή παγιδεύσεως της νάρκης (3). Οι παραπάνω λεπτομέρειες φαίνονται και σε κάτοψη στο σχήμα 8 όπου επί πλέον διακρίνεται και ο τρόπος προσαρμογής του μικροηλεκτρονικού συστήματος (13) εντοπισμού του στόχου και ενεργοποίησης της νάρκης στην πλάγια οπή παγιδεύσεως της νάρκης (3) με το μεταλλικό τμήμα ενθυλάκωσης του ηλεκτρικού πυροκροτητή (14).

Στο σχήμα 9  περιγράφεται ο τρόπος δράσης των κοίλων γεμισμάτων. Αναλυτικά μετά την πυροδότηση της νάρκης (16) και τον εστιασμό των αερίων από την έκρηξη, δημιουργείται στενή πύρινη δέσμη (72) η οποία αφού διατρήσει  το θώρακα του άρματος διαχέει όλα τα καυτά αέρια της καύσης  (84) εντός του θαλάμου του άρματος (19).

Στο σχήμα 10 αποτυπούται ο σήμερα ισχύον τυποποιημένος τρόπος στρώσης των τακτικών ναρκοπεδίων που χρησιμοποιούν συμβατικές νάρκες (1) με  μηχανικό μηχανισμό ενεργοποίησης. Εδώ φαίνεται να είναι κάθετο το μέτωπο του ναρκοπεδίου ως προς το προσεγγίζον άρμα-στόχο(19). Η ελάχιστη πυκνότητα στρώσης απαιτεί το ελάχιστο τρεις ναρκολωρίδες (18)  με δύο ναρκοσειρές (17) απέχουσες τρία μέτρα μεταξύ τους.

 Αντίστοιχα στο σχήμα 11 φαίνεται ο νέος τρόπος στρώσης των ιδίων αναβαθμισμένων ναρκών (12) που χρησιμοποιούν τον μικροηλεκτρονικό μηχανισμό εντοπισμού του στόχου και ενεργοποίησης(13). Οι νάρκες στρώνονται σε μία σειρά (ευθεία ή τεθλασμένη) με 4 μέτρα απόσταση μεταξύ τους, το δε μέτωπο του ναρκοπεδίου ως προς το προσεγγίζον άρμα-στόχο(19) δεν είναι απαραίτητο να είναι κάθετο. 

  Στο σχήμα 12 εμφανίζεται σε πλάγια τομή μία άλλη τυπική Α/Τ νάρκη, η  Γερμανική TELERMINE, αποτελούμενη από το ολόπλευρο μεταλλικό κέλυφός της (20), τις δύο οπές παγιδεύσεως (23), την πλάκα πιέσεως (27), τον επ‘ αυτής φερόμενο μεταλλικό θάλαμο που φιλοξενεί το μεταλλικό ελατήριο (26) που συγκρατεί το μεταλλικό πώμα στο οποίο υπάρχει ενσωματωμένος ο επικρουστήρας (28) και στο κάτω μέρος φέρεται ο μηχανικός πυροκροτητής της νάρκης (22). Διακρίνεται το πλάγιο μεταλλικό έρεισμα (24) , το εκρηκτικό γέμισμα (21) , το άνω όριο του οποίο παρουσιάζεται με εστιγμένη γραμμή (29). Πάνω από το εκρηκτικό γέμισμα υπάρχει αέρας (25).

 Στο σχήμα 13 φαίνεται η ίδια νάρκη σε πλάγια τομή, όπου με τις διπλά εστιγμένες γραμμές παρίστανται τα χείλη (31) από το περίγραμμα του κοίλου γεμίσματος (31 – 32 - 31) , το οποίο θα πρέπει να λάβει το εκρηκτικό γέμισμα της νάρκης (21).  Παρατηρούμε το παλαιό κέλυφος της νάρκης (20) με απλή εστιγμένη γραμμή και αυτό που θα πρέπει να τοποθετηθεί (30) μετά τη διεργασία ανακατανομής του εκρηκτικού γεμίσματος για τη λήψη κωνικού σχήματος (25) και το οποίο δεν τοποθετείται σε όλο το σχήμα της νάρκης αλλά από το ύψος της μέσης (30) της. Εδώ η ανακατανομή του εκρηκτικού γεμίσματος πιθανό να απαιτήσει συμπλήρωμα για να λάβει την τελική του μορφή (33).

Στο επόμενο σχήμα με αριθμό 14, εμφανίζεται η ίδια νάρκη σε πλάγια τομή όπως θα πρέπει να μετασχηματισθεί μετά τη διεργασία δημιουργίας του κοίλου γεμίσματος , με το κενό (άνευ γεμίσματος) κωνικό (25) σχήμα στο άνω μέρος της και το νέο κέλυφος (30).   Η οπή παγιδεύσεως (23) παραμένει στην αρχική της θέση. Επί πλέον διακρίνεται ο τρόπος προσαρμογής (34) του μικροηλεκτρονικού συστήματος (13) εντοπισμού του στόχου και ενεργοποίησης της νάρκης στην πλάγια οπή παγιδεύσεως της νάρκης (23).

Στο επόμενο σχήμα 15  αποτυπώνεται η εξωτερική μορφή μίας τυπικής κατά προσωπικού νάρκης κατασκευής ΗΠΑ τύπου Μ2 (35).  Διακρίνονται ο παλαιάς τεχνολογίας μηχανικός μηχανισμός ενεργοποίησης της νάρκης (38) με το άνω μέρος του (36) να ευρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Στις νάρκες αυτές (35) υπάρχει και το μεταλλικό σώμα (40) το οποίο υποδέχεται σε αντίστοιχη οπή (39) τον μηχανικό πυροκροτητή (38).

Στα επόμενα σχήματα 16 και 17 περιγράφονται λεπτομέρειες από τούς μεταλλικούς προσαρμοστές ή ενδιάμεσες βαθμίδες προσαρμογής των μικροηλεκτρονικών συστημάτων εντοπισμού και ενεργοποίησης των Κ/Π ναρκών. Πιο αναλυτικά στο πάνω αριστερά μέρος του σχήματος 16 παρίσταται  ο κυλινδρικού τύπου προσαρμοστής (2) του ηλεκτρικού καψυλλίου (έστω διατομής Χ-ν mm). Εμφανίζεται η κατά τον μεγάλο άξονα τομή του με το περίβλημά του (55), σπογγώδες υλικό (57) εντός αυτού το οποίο προστατεύει τον  ηλεκτρικό πυροκροτητή (4) και τα δύο ελάσματά του (59) που έχει ενθυλακωθεί εντός αυτού. Φαίνονται επίσης οι αρσενικές ελικώσεις ή πάσα (56) στην κεφαλή (58) του που βιδώνεται στην οπή (39) που ευρίσκεται στο σώμα (67) της  νάρκης. Πάνω και δεξιά φαίνεται μία κάθετη τομή του με το περίβλημά του (55).  Η κεφαλή του (58) βιδώνεται στο σώμα (67) της Κ/Π νάρκης. Το πίσω τμήμα του, διατομής έστω Χ mm, ευρίσκεται σταθερά προσαρμοσμένο στο κέλυφος της μικροηλεκτρονικής συσκευής(13).

Στο κάτω μέρος του σχήματος 16 παρίσταται ο ίδιος κυλινδρικός προσαρμοστής (61) του ηλεκτρικού καψυλλίου, που χρησιμοποιείται στις νάρκες Μ15, Μ6 και Μ6Α2. Φαίνεται το περίβλημά του (62), το πίσω τμήμα του(64), το οποίο είναι διατομής Χ mm και προσαρμόζεται στον κορμό της συσκευής. Εντός αυτού (64) υπάρχει και προστατεύεται ο ηλεκτρικός πυροκροτητής που έχει ενθυλακωθεί εντός αυτού. Φαίνονται επίσης οι αρσενικές ελικώσεις ή πάσα(56) στην κεφαλή(63) του που είναι μικρότερης διατομής (έστω Χ-ν mm) από αυτής του οπίσθιου τμήματος(Χ mm), λόγω των ελικώσεων. Κάτω και δεξιά φαίνεται μία κάθετη τομή του με το περίβλημά του (55) και η θέση του ηλεκτρικού πυροκροτητή(4). Στο πάνω δεξιό μέρος του σχήματος 17 παρίσταται  ο κοινός κυλινδρικός προσαρμοστής (2) του ηλεκτρικού καψυλλίου, όμοιος του σχήματος 16. Εμφανίζεται ένα τμήμα του κατά τον μεγάλο άξονά του με το περίβλημά του(43) και η διατομή του κορμού του(60). Στο επάνω αριστερό τμήμα του ιδίου σχήματος φαίνεται μία τομή της οπής παγιδεύσεως (48) των ναρκών Μ15, Μ6 και Μ6Α2, έστω διατομής Χ- ν mm, φέρουσα τις ελικώσεις(45) πάνω στις οποίες βιδώνεται η κεφαλή του κυλινδρικού προσαρμοστή του σχήματος 16.   Στο μέσον και αριστερά  του σχήματος 17 φαίνεται μία τομή της οπής παγιδεύσεως (46) Κ/Π ναρκών ΗΠΑ τύπου Μ2, έστω διατομής Χ-ν-5 mm, φέρουσα ελικώσεις πάνω στις οποίες θα πρέπει να προσαρμοσθεί η κεφαλή(44) του κυλινδρικού προσαρμοστή (43) του σχήματος 17.  Λόγω της διαφόρου διατομής αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει.  Για να καταστεί δυνατή η προσαρμογή του κυλινδρικού προσαρμοστή χρησιμοποιούμε μία διάταξη καλουμένη στο εξής ΄΄κυλινδρικός υπο-προσαρμοστής΄΄(47).  Μία τέτοια διάταξη φαίνεται στο μέσον και δεξιά του σχήματος 17 όπου παρίσταται ένας κυλινδρικός υπο-προσαρμοστής (47) κατά τον μεγάλο άξονά του. Αυτός ο υπο-προσαρμοστής θα χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που η οπή παγιδεύσεως της προς χρήση νάρκης είναι διαμετρήματος  μικροτέρου των ναρκών Μ2. Η κεφαλή του (52) διατομής Χ-ν-5 mm, φέρει πάσα, τα οποία και θα βιδωθούν στην οπή παγιδεύσεως της νάρκης που έχει διατομή μικρότερη από αυτές των Μ2, όπως η Γερμανική Κ/Π νάρκη τύπου ‘S’. Το πίσω μέρος του υπο-προσαρμοστή (51) φέρει ελικώσεις και είναι διατομής  Χ mm. Στο μέρος αυτό θα προσαρμοσθεί ο κοινός κυλινδρικός προσαρμοστής του σχήματος 16, με τον ηλεκτρικό πυροκροτητή εντός αυτού.   Κάτω και αριστερά  του σχήματος 17 φαίνεται μία τομή της οπής παγιδεύσεως (49) ναρκών διαφορετικού τύπου των Κ/Π ναρκών Μ2, έστω διατομής Χ-ν + 10 mm, φέρουσα ελικώσεις πάνω στις οποίες θα πρέπει να προσαρμοσθεί η κεφαλή (44) του κυλινδρικού προσαρμοστή (43) του σχήματος 17.  Λόγω της διαφόρου(μεγαλύτερης) διατομής αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Για να καταστεί δυνατή η προσαρμογή του κυλινδρικού προσαρμοστή χρησιμοποιούμε μία διάταξη καλουμένη στο εξής ΄΄κυλινδρικός υπερ-προσαρμοστής΄΄(50).  Μία τέτοια διάταξη φαίνεται στο κάτω δεξιό του σχήματος 17 όπου παρίσταται ένας κυλινδρικός υπερ-προσαρμοστής (50) κατά τον μεγάλο άξονά του. Αυτός ο υπερ-προσαρμοστής θα χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που η οπή παγιδεύσεως της προς χρήση νάρκης είναι διαμετρήματος  μεγαλυτέρου των ναρκών Μ2. Η κεφαλή (54) του διατομής Χ-ν+10 mm, φέρει πάσα, τα οποία και θα βιδωθούν στην οπή παγιδεύσεως της νάρκης που έχει διατομή μικρότερη από αυτές των Μ2. Το πίσω μέρος του υπο-προσαρμοστή (53) φέρει ελικώσεις και είναι διατομής  Χ mm. Στο μέρος αυτό θα προσαρμοσθεί ο κοινός κυλινδρικός προσαρμοστής του σχήματος 16, με τον ηλεκτρικό πυροκροτητή εντός αυτού.  

Στο σχήμα 18 αποτυπώνεται η εξωτερική μορφή μίας τυπικής κατά προσωπικού νάρκης κατασκευής ΗΠΑ τύπου Μ2 (35) η οποία έχει υποστεί τις διαδικασίες αναβάθμισης. Δεν χρησιμοποιείται πλέον ο υπάρχον εκ κατασκευής μηχανικός πυροκροτητής αλλά το νέο μικροηλεκτρονικό σύστημα (41) ανίχνευσης , ταυτοποίησης και ενεργοποίησης.  Διακρίνεται το μεταλλικό σώμα που φιλοξενεί τον ηλεκτρικό πυροκροτητή της νάρκης (42), ο μεταλλικός δακτύλιος προσαρμογής (62) επί της οπής (39) που υπάρχει στο μεταλλικό σώμα (40) της νάρκης και η επιφάνεια του εδάφους (37).

Στο σχήμα 19, αποτυπούται η εξωτερική μορφή μίας τυπικής κατά προσωπικού νάρκης Γερμανικής κατασκευής τύπου ‘S’ (67).  Διακρίνονται ο παλαιάς τεχνολογίας μηχανικός μηχανισμός ενεργοποίησης της νάρκης (65) με το άνω μέρος του (66) να ευρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους (37). Στις νάρκες αυτές το κυρίως σώμα υποδέχεται απ’ ευθείας σε αντίστοιχη οπή (39) τον μηχανικό πυροκροτητή (65).

Στο σχήμα 20 αποτυπώνεται η εξωτερική μορφή της ίδιας Γερμανικής κατά προσωπικού νάρκης (67) η οποία έχει υποστεί τις διαδικασίες αναβάθμισης. Δεν χρησιμοποιείται πλέον ο υπάρχον εκ κατασκευής μηχανικός πυροκροτητής αλλά το νέο μικροηλεκτρονικό σύστημα (68) ανίχνευσης, ταυτοποίησης και ενεργοποίησης.  Διακρίνεται το μεταλλικό σώμα που φιλοξενεί τον ηλεκτρικό πυροκροτητή της νάρκης (65), ο μεταλλικός δακτύλιος προσαρμογής (62) επί της οπής (39) που υπάρχει στο σώμα (67) της νάρκης και η επιφάνεια του εδάφους (37).

 Στο σχήμα 21 περιγράφεται ο τρόπος δράσης τυπικού κοίλου γεμίσματος. Μετά από την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού επικρουστήρα (69) του μικροηλεκτρονικού συστήματος (13), εκρήγνυται (70) το εκρηκτικό γέμισμα της νάρκης και από τα χείλη (31) του κωνικού σχήματος κοίλου γεμίσματος (21)  οι δυναμικές γραμμές (71) που θεωρητικά σχηματίζει το ταχέως κατακαιόμενο αέριο συγκλίνουν σε ένα εστιακό σημείο (73) και κατόπιν εν είδη πύρινης δέσμης (72) ανέρχονται προς τα άνω.

Στο επόμενο σχήμα, το 22, παρουσιάζεται το ανεξάρτητο μεταλλικό κωνικού σχήματος (74) τμήμα αναβαθμισμένης Α/Τ Γερμανικής νάρκης TELERMINE, με τη μέθοδο ενθυλάκωσης του μικροηλεκτρονικού συστήματος (13) εντοπισμού και ενεργοποίησης εντός του κενού χώρου (78) που σχηματίζει η κωνική μεταλλική κατασκευή (74), με το μεταλλικό τμήμα ενθυλάκωσης του πυροσωλήνα (76) να εξέχει ελάχιστα. Κατάλληλα αρσενικά πάσα (75) υπάρχουν σε κάποιο πλάτος και σε όλο το μήκος της περιφέρειας της βάσεως του κώνου (74 – 79 -77), για να τοποθετείται και να βιδώνεται δεξιόστροφα ολόκληρο το ανεξάρτητο τμήμα  πάνω στο κυρίως σώμα της νάρκης. Το ανεξάρτητο αυτό τμήμα με τις παραπάνω λεπτομέρειες φαίνονται σε κάτοψη στο ο σχήμα 23.

Στο σχήμα 24  παρουσιάζεται ο τρόπος εφαρμογής  (80) του ανεξάρτητου μεταλλικό κωνικού σχήματος (74) τμήματος αναβαθμισμένης Α/Τ Γερμανικής νάρκης TELERMINE, με τη μέθοδο ενθυλάκωσης του μικροηλεκτρονικού συστήματος (13) εντοπισμού και ενεργοποίησης εντός του κενού χώρου (78) που σχηματίζει η κωνική μεταλλική κατασκευή (74).  Αφού το ανεξάρτητο αυτό τμήμα (74) εφαρμόσει επακριβώς επί της άνω επιφάνειας με αντίστοιχο κωνικό κενό σχήμα (81) της αναβαθμισμένης νάρκης (83), τα αρσενικά πάσα (75) που υπάρχουν στην περιφέρεια  της βάσης του ανεξάρτητου τμήματος (74)  εφαρμόζουν ακριβώς με τα αντίστοιχα θηλυκά πάσα (82) του αντίστοιχου κωνικού σχήματος τμήματος της νάρκης (81). Τότε ο χρήστης βιδώνει το ανεξάρτητο τμήμα (74) δεξιόστροφα επί του σώματος της νάρκης (83) μέχρι αυτό να εφαρμόσει τελείως σε αυτή. Η νάρκη είναι πλέον έτοιμη για να λειτουργήσει.

 Στο σχήμα 25 τέλος φαίνεται το σημείο (85) του άρματος (19) στο οποίο  προκαλείται η καταστροφή της ερπύστριάς του, που προκαλείται από την εκτόνωση των αερίων της έκρηξης εκρηγνυόμενης συμβατικής νάρκης (1).

 Ο τρόπος που λειτουργούν οι αναβαθμισμένες νάρκες πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης έχει περιγραφεί αναλυτικά στον κορμό και στην ανάλυση των σχεδίων της ευρεσιτεχνίας.  Συνοπτικά για όλες τις κατηγορίες ναρκών που περιγράφηκαν παραπάνω, αλλά και για όσες είναι δυνατή η αναβάθμιση, για να ενεργοποιηθούν απαιτείται η προσαρμογή του νέου μικροηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού, ταυτοποίησης του στόχου και ενεργοποίησης της νάρκης επί της πλάγιας οπής παγιδεύσεως για τις Α/Τ νάρκες και επί του σώματος της νάρκης για της Κ/Π.  Στις Α/Τ νάρκες αυτή η προσαρμογή γίνεται όπως ακριβώς ο χειρισμός των μηχανικών μηχανισμών παγιδεύσεως. Το ηλεκτρονικό σύστημα ενεργοποιείται με κομβίο λειτουργίας ή από απόσταση με τηλεχειρισμό. Στην κατηγορία των Α/Τ ναρκών που το μικροηλεκτρονικό σύστημα φέρεται εντός του ανεξάρτητου μεταλλικού κωνικού σχήματος φορέα ενεργούμε παρόμοια αφού το τοποθετήσουμε επί της νάρκης και το βιδώσουμε σταθερά επ’ αυτής.   Ο χειρισμός των αναβαθμισμένων ναρκών είναι ο ίδιος με αυτόν που ακολουθείτο πριν την αναβάθμισή τους με ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό κατά την στρώση (ταφή) των Α/Τ ναρκών στις οποίες το ηλεκτρονικό σύστημα τοποθετείται στην πλάγια οπή παγιδεύσεως, ώστε να μη καταστραφεί το μεταλλικό στέλεχος που ενθυλακώνει τον ηλεκτρικό πυροκροτητή  από αδεξιότητα του χειριστή λόγω μη ορθής εκσκαφής του εδάφους επί του οποίου θα πρέπει να τοποθετηθεί σταθερά ο ηλεκτρονικός μηχανισμός ενεργοποίησης της νάρκης.   

  Ταυτότητα δημοσιευθείσας Ευρεσιτεχνίας : GR20050100074       >> Δείτε την ευρεσιτεχνία αυτή    

  Ημερομηνία Δημοσίευσης Ευρεσιτεχνίας : 2005-02-17 

Εφευρέτης : ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Καταθλετων την αίτηση  : ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Διεθνής κατηγοριοποίηση : -
Τα δεδομένα παρείχε ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας   (www.obi.gr)

         

>> Περισσότερες πληροφορίες  
 
home | about us | sitemap | contact | industrial applications | defensive applications